Openbare bibliotheek Westerlo

Dienstreglement

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Westerlo - dienstreglement

Artikel 1
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Westerlo is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie boeken, naslagwerken, tijdschriften, audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten zijn in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele door haar te bedienen bevolking.
Artikel 2
Iedereen kan ingeschreven worden, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Aan gebruikers die in het buitenland wonen zal bij de inschrijving een waarborgsom gevraagd worden. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk en integraal terugbetaald wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt.
Voor gebruikers vanaf 15 jaar wordt de persoonlijke EID-kaart gebruikt als lenerskaart.
Zij kunnen een extra kaart met hun lenersnummer aanvragen, maar daar wordt een vergoeding voor aangerekend. Kinderen tot en met 14 jaar ontvangen nog een eigen bibkaart of kunnen met hun kids IDkaart uitlenen. Voor de vervanging van een aparte bibkaart wordt een vergoeding aangerekend.
Artikel 3
De uitlening van boeken en  tijdschriften is gratis. Voor de uitlening van audiovisuele fiction materialen kan een vergoeding gevraagd worden.
De uitleentermijn bedraagt voor fiction dvd's 2 weken, voor taalcursussen 8 weken en voor alle andere soorten materialen 4 weken. Uitlening van materialen zonder lenerskaart is niet mogelijk.
Het totaal aantal werken dat tegelijkertijd op één lenerskaart kan geleend worden is beperkt tot 10 exemplaren. Zowel voor de mogelijke vergoeding, als voor het totaal aantal uit te lenen materialen kunnen meervoudige dvd-boxen als meerdere exemplaren geteld en gerekend worden.
Artikel 4
Verlenging van de uitleentermijn wordt max. 2 keer toegestaan, en is alleen mogelijk met de lenerskaart. Verlenging is niet mogelijk als het object door een andere gebruiker gereserveerd werd.
Een verlenging wordt gelijkgesteld met een gewone uitlening.
Artikel 5
Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt per dag een laattijdigheidsvergoeding.
Artikel 6
Elke (mail)adresverandering moet door de gebruiker onmiddellijk worden meegedeeld. Indien een mailadres opgegeven is, wordt automatisch 3 dagen voor de uitleentermijn verstrijkt een herinneringsboodschap gestuurd. Deze herinnering is een extra service, die geen aanleiding kan geven tot kwijtschelden van de laattijdigheidsvergoeding, mocht de gebruiker de mail niet aangekregen hebben.
Artikel 7
De uitleningen zijn persoonlijk : het uitgeleende materiaal mag niet verder worden uitgeleend aan derden.De gebruikers verbinden zich ertoe geleende materialen op geen enkele wijze te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Artikel 8
De gebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van beschadigde materialen dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de schade.  De leenvergoeding voor audiovisuele  materialen die bij de lener niet functioneren (haperen,…) wordt niet terugbetaald. De gebruiker wordt geacht bij elk bezoek mee op te volgen of alles geregistreerd is zoals hij denkt, en kan ten allen tijde een uitleenbonnetje vragen om dit te controleren en onmiddellijk te reageren. De bib kan later geen rekening houden met eventuele opmerkingen over een vorig bezoek. (bv. niet verlengde boeken e.d.,…)
Artikel 9
De gebruiker dient de grootste zorg te dragen voor de geleende materialen, en ze te beschermen tegen schadelijke weersomstandigheden.
Elke onherstelbare schade of verlies dient vergoed te worden.
De gebruiker zal hiervoor de nettoprijs betalen die de bib voor het verloren materiaal betaald heeft.
De gebruiker kan eventueel dezelfde titel of een gelijkwaardige titel aanschaffen, en dit na overleg met de bibliothecaris.
Voor werken die niet meer te krijgen zijn, wordt door de bibliothecaris het te betalen bedrag bepaald.
De gebruiker dient elke beschadiging van de bibliotheekmaterialen bij het terug inleveren spontaan te melden.
Indien een werk meerdere elementen omvat (verschillende cd's, tekstboeken, cd-rom bij boek e.a.) en één of meerdere elementen beschadigd of verloren zijn, zal steeds het gehele werk vergoed worden.
Bij verlies of beschadiging van een cd- of dvddoosje of boekje zal een vergoeding aangerekend worden pro rata van de dagprijs.
Bij diefstal wordt de gebruiker op wiens naam de uitlening genoteerd werd, verantwoordelijk gesteld.
Eventuele betwistingen worden voorgelegd aan de bibliotheekcommissie.
Artikel 10
Elke gebruiker kan voor informatie, begeleiding of andere hulp steeds een beroep doen op het aangestelde personeel.
Artikel 11
Wie ingeschreven is als gebruiker, kan werken die uitgeleend zijn reserveren. Ongeacht of de gevraagde materialen tijdig ter beschikking kunnen gesteld worden, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd.
Het gereserveerde materiaal wordt tot 10 dagen na het verzenden van de verwittiging ter beschikking gehouden. Gebruikers kunnen zelf via de catalogus materialen reserveren. De vergoeding wordt dan bij het volgende bezoek aangerekend.
Reserveringen die geplaatst worden, moeten altijd betaald worden, zelfs als ze nadien geannuleerd worden.
Werken die niet in het bezit zijn van bibliotheek Westerlo kunnen via het interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager en worden op voorhand aangerekend.
In principe wordt de uitleentermijn van documenten, opgevraagd via het interbibliothecair leenverkeer, niet verlengd.
Artikel 12
Referentiewerken, dagbladen, en het laatste nummer van tijdschriften  worden niet uitgeleend: deze kunnen uitsluitend ter plaatse geraadpleegd worden.
Artikel 13
In de publieke ruimten van de bibliotheek mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden, behoudens goedkeuring. Evenmin mogen dieren en hinderende voorwerpen mee naar binnen worden gebracht.
Artikel 14
Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met het dienstreglement, waarvan hem bij de inschrijving een exemplaar overhandigd wordt.
Artikel 15
Een gebruiker die het dienstreglement niet naleeft, kan van de dienstverlening in de bibliotheek uitgesloten worden, na uitspraak van de bestuurscommissie.
Artikel 16
Alle overige  problemen en situaties die in dit reglement niet expliciet voorzien zijn, zullen met de wijsheid en het inzicht van de dag opgelost worden door bibliothecaris, bibliotheekcommissie of gemeentebestuur.